Alumni

PhD Students

Master's Students

 1. Shantaram Kamath, PhD.
 2. Prashant Desai, PhD.
 3. Meena Kanyalkar, PhD.
 4. Prof. Dr  Savita  Tauro.
 5. Prasanna Datar, PhD.
 6.  Arati Prabhu, PhD.
 7. Alpeshkumar Malde, PhD.
 8. Santosh Khedkar, PhD.
 9. Raghuvir RS Pissurlenkar, PhD.
 10.  Jitender Verma, PhD.
 11. Rakesh C Chandarana, PhD.
 12. Vijay M. Khedkar, PhD.
 13. Mushtaque S.Shaikh, PhD.
 14. Poonam Advani, PhD. (Joint student with Prof. S.Y. Gabhe)
 15. Ravindra D Wavhale, PhD.
 16. Mahesh R. Borkar, PhD.
 17. Prajakta S Wangikar (Defense Awaited)
 18. Elvis A F Martis (Defense Awaited)
 1.  Eswaran K Iyer.
 2. Shantaram A Kamath.
 3. Prashant V Desai.
 4. Milind J Malshe.
 5. Bhagwati K Punjabi (now Raheja).
 6. Poonam H Thailramani (now Advani).
 7. Malathi Iyer.
 8. Kanchan V Ankolekar.
 9. Harshad Gogte.
 10. Surekha V Shenoy. 
 11. Tania Mukherjee.
 12. Savitha R Thota.
 13. Amol R Gupte.
 14. Amey K .Bhopale
 15. Anjuly H Patel.
 16. Anitha V Gopalakrishnan.
 17. Anand Deo.
 18.  Swapnil Kulkarni.
 19. Pooja S Serai.
 20. Suhas S Lavhekar.
 21. Praveen K Jain.
 22. Raghuvir R S Pissurlenkar.
 23. Prajakata Badri.
 24. Shubhangi Bhosale.
 25. Saurabh Dayanand Oke.
 26. Devendrakumar Dhaked.
 27. Varun Morde.
 28. Kumar Desai.
 29. Anand Chitakirindi.
 30. Ramanuja Samal.
 31. Pranay
 32. Saloni Jain.
 33. Anivash Barcha.
 34. Prajakta S Wangikar.
 35. Pratik Shah.
 36. Pradnya Bandhari
 37. Nitin Mishra.
 38. Onkar Pawar.
 39. Pranav Dudhane.
 40. Vishakha Likhite.
000webhost logo